Stacks Image 2726

Like en volg ons op Facebook en LinkedIn!

    

Stacks Image 4791
Stacks Image 4794
Stacks Image 4797
Stacks Image 4800

ANBI-status

Stichting HetWerkt!Wijchen heeft de ANBI-status. Die afkorting staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat wil zeggen dat schenkingen aan onze organisatie aftrekbaar zijn van de belasting. Lees er meer over op: anbi.nl/belastingvoordeel.

ANBI gegevens

Naam: Stichting HetWerkt!Wijchen
RSIN-nummer:  8537.02.068
Postadres: Arendstraat 16, 6601 AW  Wijchen

Doelstelling

Het doel van de Stichting is het verbeteren van de positie op de arbeidsmarkt en het welzijn van alle werkzoekenden in de gemeente Wijchen.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door op basis van door werkzoekenden aangegeven behoeften activiteiten te organiseren.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen van beleidsplan

In de gemeente Wijchen zijn eind 2020  1.240  personen met een werkloosheids- of bijstandsuitkering. Daarnaast zijn er ook ZZP-ers met beperkt werk, NUG-gers, Wajong-ers en gedeeltelijke WIA- uitkeringsgerechtigden.

In april 2014 heeft er onder de werkzoekenden van de gemeente Wijchen een enquête plaatsgevonden. Het doel van de enquête was om informatie te krijgen over en van de werkzoekenden. Op basis van de uitkomsten van deze enquête worden door Stichting HetWerkt!Wijchen activiteiten georganiseerd. Uiteraard worden hierin prioriteiten gesteld. De prioriteiten zullen in de loop van de tijd door de werkzoekenden worden bepaald. In 2022 zal er door Stichting HetWerkt!Wijchen een nieuwe enquête onder werkzoekenden worden georganiseerd. Op basis van de uitkomsten van deze enquête en de evaluatie van bestaande activiteiten zullen daarna de activiteiten vanaf 2023 worden bepaald.

Lees het volledige Beleidsplan 2019-2024.pdf

Bestuurders

Het bestuur van Stichting HetWerkt!Wijchen is per 31 december 2021 als volgt samengesteld:

Mevrouw P.M. Hendriks-de Bruijn, secretaris;
Mevrouw J. Toonen, penningmeester;
Mevrouw J. Broekman, coördinator vrijwilligers;
Voorzitter, vacature

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan besluiten een vrijwilligersvergoeding toe te kennen. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Er is geen sprake van personeel in dienst van de stichting. Er worden geen salarissen betaald.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Vanaf juli 2014 vindt tweewekelijkse HetWerkt!Café plaats. Tijdens het HetWerkt!Café is er vaak een gastspreker aanwezig die iets vertelt over actuele onderwerpen met betrekking tot werkzoekenden en is de mogelijkheid om te netwerken. Deze vinden plaats in het kasteel van Wijchen. Naast deze cafés worden er ook trainingen en workshops gegeven.

Activiteiten in 2021

Algemeen 

Door corona hebben in 2021 veel activiteiten van Stichting HW!W niet plaats kunnen vinden.

HetWerkt! Café

In 2021 hebben 5 (2020:5/ 2019:16/ 2018:17/ 2017:18/ 2016:18/ 2015:20 en 2014:9) HetWerkt! Cafés in het Kasteel van Wijchen plaatsgevonden. Het gemiddeld aantal bezoekers bedroeg in 2021:14 (2020:23 2019:20/ 2018:20/ 2017:19/ 2016:24).

HetWerkt! Café biedt plaats aan alle mensen uit de gemeente Wijchen die werkzoekend zijn om elkaar te ontmoeten, te motiveren, te stimuleren, ervaringen en kennis te delen, te netwerken of samen iets te ondernemen.

HetWerkt! Café start meestal met een spreker over een onderwerp van belang voor werkzoekenden. HetWerkt! Café vindt iedere twee weken plaats met uitzondering van de schoolvakanties.

Door corona hebben de meeste HetWerkt! Cafés in 2020 en 2021 niet plaats kunnen vinden.

Vacaturemarkt

Dit initiatief is ontstaan in de gesprekken die in 2015 met de gemeente Wijchen en het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen regelmatig hebben plaatsgevonden.

In maart 2020 stond het 5-jarig jubileum van de vacaturemarkt gepland. Het zou plaatsvinden in het Huis van de Gemeente te Wijchen, maar moest door corona helaas worden afgelast. Ook in 2021 heeft het 5-jarig jubileum van de  vacaturemarkt door corona niet plaats kunnen vinden.

Bezoekersaantallen:

2016:     400

2017:     450

2018:     250        

2019:     225

2020:     door corona afgelast

2021:     door corona afgelast

HetWerkt! Uitvoeren 2022/2021

Ervaringen met WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en UWV.

Betreft ervaringen kenbaar gemaakt door werkzoekenden die hebben meegewerkt aan de Themaweek van 2019 en bezoekers aan HetWerkt! Café van februari 2020.

Conclusies van de ervaringen

Naar aanleiding van signalen van werkzoekenden over de hulp- en dienstverlening van UWV en WerkBedrijf Rijk van Nijmegen heeft Stichting HetWerkt!Wijchen themabijeenkomsten georganiseerd. Zowel de positieve punten als verbeterpunten zijn gebundeld in deze rapportage.

Vooropgesteld is vanuit de inventarisatie duidelijk geworden dat er grote verschillen zijn in hoe werkzoekenden de dienstverlening van deze instanties beleven. Een deel van de werkzoekenden is oprecht tevreden over de dienstverlening, het aanbod aan (online)trainingen en het persoonlijke contact met de werkcoach. Het andere deel is niet zo positief of zelfs ronduit negatief over vooral de onpersoonlijke benadering en bedreigingen. Door deze groep is een aantal kritische opmerkingen gemaakt.

Ieder gesprek valt of staat met het hebben van een goede klik tussen werkzoekende en werkcoach. Van beide partijen mag betrokkenheid, fatsoenlijke/respectvolle benadering en oprechtheid verwacht worden in het proces naar het vinden van een baan.

Op het moment dat er geen goede match is tussen werkzoekende en werkcoach kan de stress van de werkzoekende flink oplopen. De werkzoekende komt in een negatieve spiraal waardoor het vertrouwen in zichzelf en de hulpinstantie significant daalt. De kwaliteit van leven wordt daardoor sterk beïnvloed. Begrijpelijk is dat dit onwenselijk is en te allen tijde voorkomen dient te worden.

Gelukkig zijn er voor veel problemen ook oplossingen. Stichting HetWerkt!Wijchen denkt hier graag in mee.  Een aantal aanbevelingen die van belang zijn om de kwaliteit te verbeteren is:

  • Zet de cliënt centraal: Heb oog voor de cliënt, vertrouw de cliënt, neem de cliënt serieus, merk op waar de cliënt mee zit, gebruik begrijpelijke taal en neem de tijd voor gesprekken;
  • Evalueer: Voer onafhankelijke evaluatiegesprekken en doe iets met (geef een vervolg aan) de uitkomsten hiervan:
  • Open een ervaringsloket/huiskamer: creëer een ontmoetingsplek waar cliënten ervaringen kunnen delen, elkaar kunnen helpen en inspireren en waar workshops gegeven kunnen worden;
  • Ambassadeurs: Vind voormalig langdurig werkzoekenden ter inspiratie voor andere werkzoekenden.

De (ook nog verder uit te breiden) activiteiten van HetWerkt!Wijchen dragen zichtbaar bij aan een betere werkprofilering en positieve houding van werkzoekenden. Dit levert veel op voor de diverse instanties en zorgverleners.

Koepel Sociaal Domein Wijchen in 2020/2021

Stichting  HetWerkt!Wijchen is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van Koepel Sociaal Domein Wijchen.

Uit overleggen met vertegenwoordigers van verschillende organisaties en partijen binnen het Sociaal Domein in de gemeente Wijchen is gebleken dat er een behoefte is tot meer samenwerking en verbinding. Tot de start van Koepel Sociaal Domein wordt de samenwerking binnen het Sociaal Domein ervaren als “los zand”, waarbij er af en toe wordt samengewerkt, maar niet iedereen weet van het bestaan of het werk van de andere partijen. Deze behoefte tot meer kennis van en aansluiting op elkaar leeft niet alleen onder de organisaties binnen het Sociaal Domein, maar ook onder de burgers, zodat zij weten waar zij moeten zijn voor hun hulpvraag.

Naast de behoefte tot meer samenwerking is de werkgroep Koepel Sociaal Domein ook van mening dat deze samenwerking kan leiden tot betere communicatie met het college van B&W en de gemeenteraad. Het werkt in het voordeel van zowel het college als de gemeenteraad wanneer binnen de Koepel Sociaal Domein beleid kan worden geanalyseerd, knelpunten kunnen worden besproken en oplossingen kunnen worden aangedragen. Daarmee krijgen college en raad een breed gedragen advies vanuit het Sociaal Domein. Daarnaast geeft het inwoners van de gemeente Wijchen en/of hun vertegenwoordigers de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op gemeentelijk beleid, wat de betrokkenheid van burgers bij de gemeentelijke politiek kan vergroten.

Opdracht

De mogelijkheid voor inwoners van de gemeente Wijchen of hun vertegenwoordigers om invloed uit te oefenen op gemeentelijk beleid vindt zijn grondslag in de WMO, de Participatiewet, de Jeugdwet, de Wet Sociale Werkvoorziening, de Inburgeringswet en de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.

De Koepel Sociaal Domein zorgt voor de wettelijk voorgeschreven burger- en cliëntenparticipatie door het uitbrengen van gevraagd en ongevraagd advies aan het college en de gemeenteraad over onderwerpen betreffende het Sociaal Domein.

Binnen het Sociaal Domein heeft de gemeente verantwoordelijkheid in de zorg en ondersteuning aan inwoners op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid,  werk en jeugdhulp.

De Koepel Sociaal Domein heeft daartoe de volgende taken:

  • De Koepel Sociaal Domein adviseert het college en/of de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd over de beleidsvoornemens die het Sociaal Domein betreffen bestaande uit; beleidsvoorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid, met inbegrip van de bijbehorende procedures en regelingen die hierop betrekking hebben.
  • Daarnaast kan de Koepel Sociaal Domein het college en/of de gemeenteraad ongevraagd informeren en adviseren over signalen uit de samenleving.


Samenstelling

De Koepel Sociaal Domein bestaat uit vertegenwoordigers van ( bij voorkeur) alle adviesraden en relevante partijen die werkzaam zijn binnen het Sociaal Domein. Met een samenstelling van vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen kan signalering ook binnen het gehele domein plaatsvinden en wordt het advies ook breed gedragen. Zo nodig zoeken de vertegenwoordigers voor hun advisering contact met andere partijen in Wijchen die niet in de Koepel Sociaal Domein zitting hebben. Op deze manier houden wij de organisatie overzichtelijk en slagvaardig. 

In de Koepel Sociaal Domein zitten enkel professionals en/of vrijwilligers die in direct contact staan met de verschillende doelgroepen, dit om direct vanuit de praktijk te kunnen signaleren. Bestuur en directies van organisaties hebben buiten de Koepel Sociaal Domein hun overlegmomenten met de gemeente.

Werkwijze

De Koepel Sociaal Domein wordt door het college om advies gevraagd over de beleidsvoornemens die het Sociaal Domein betreffen.

Daarnaast kan de Koepel Sociaal Domein ook op eigen initiatief advies uitbrengen aan het college en/of de gemeenteraad of signalen vanuit de eigen gelederen naar voren brengen.

Het is van belang dat de Koepel Sociaal Domein daartoe wordt voorzien van begrijpelijke informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en om te kunnen reageren op plannen voor ontwikkelingen en wijzigingen. Andersom zal de Koepel Sociaal Domein het college en de gemeenteraad regelmatig van informatie voorzien. Voor de informatie-uitwisseling tussen een vertegenwoordiging vanuit het college en de Koepel Sociaal Domein vindt viermaal per jaar een overleg plaats. De agenda wordt gezamenlijk opgesteld.

De Koepel Sociaal Domein bestaat uit diverse adviesraden en partijen die werkzaam zijn binnen onderdelen van het Sociaal Domein.  Niet iedereen werkt met dezelfde doelgroepen, daarom beoogt de Koepel Sociaal Domein een clustering van doelgroepen en zal bij ieder gevraagd advies bekijken welke vertegenwoordigers uit de Koepel Sociaal Domein het beste advies uit kunnen brengen.

De advisering, ook van de afzonderlijke adviesraden en partijen, loopt via de Koepel Sociaal Domein.

Behoeften van ZZP’ers uit Wijchen

Stichting  HetWerkt!Wijchen is in 2020 actief betrokken bij een opdracht aan vier HAN studenten over een onderzoek naar de behoeften van ZZP’ers uit Wijchen.

Het doel van dit onderzoek  is om de behoeftes wat betreft samenwerking tussen zzp’ers in kaart te brengen en waar mogelijk ook zzp’ers in contact met elkaar te brengen.

Het onderzoek bestaat uit een combinatie van fieldresearch om de behoefte van de zzp’ers te kunnen doorgronden en uit deskresearch. De deskresearch wordt uitgevoerd om bestaande informatie te onderzoeken en daaruit bruikbare informatie te halen voor het onderzoek. Literatuuronderzoek is een onderdeel van deskresearch en wordt uitgevoerd om relevante technieken en modellen te vergelijken en mogelijk toe te passen op de zzp’ers in de gemeente Wijchen.

Conclusies van het onderzoek van de vier HAN studenten in hun rapport van 2021

Uit dit onderzoek is gebleken dat zzp’ers behoefte hebben aan samenwerking, ook al blijkt dat niet uit de hoogte van de respons. 75% van de respondenten werkt al samen met andere zzp’ers, daar bovenop komt nog een percentage van 12% die nog niet samenwerkt met andere zzp’ers maar hier wel behoefte aan heeft. Dit komt neer op een percentage van rond de 87%. Het blijkt dat zzp’ers behoefte hebben aan een vorm van samenwerking. Een mogelijke verklaring voor de lage respons is dat zzp’ers geen behoefte hebben aan nieuwe samenwerkingen. Veel van de zzp’ers die de enquête hebben ingevuld werken al samen met andere zzp’ers. Slechts een bovengenoemd percentage van 12% is daadwerkelijk op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Dit zou dus een reden kunnen zijn waarom een groot deel van de bereikte zzp’ers niet inging op de enquête. Echter moet hierbij vermeld worden dat de enquête met 0,03% respons niet representatief is voor de gehele groep zzp’ers in de gemeente Wijchen.

40% van de zzp’ers in de gemeente Wijchen geeft aan minder opdrachten en/of projecten te hebben sinds corona, dit is natuurlijk een flink aantal. Voor deze mensen is het vooral zaak om deze moeilijke tijd door te komen. De overheid helpt deze mensen al met staatssteun maar voor veel zzp’ers is dit niet genoeg om op langere termijn te overleven. Voor deze groep zzp’ers zou extra samenwerking een uitkomst bieden, of op zijn minst extra kennis op doen bij andere zzp’ers. Dit zou bijvoorbeeld de gemeente kunnen stimuleren door netwerkbijeenkomsten te organiseren. Momenteel gaat dat (Januari 2021) fysiek natuurlijk lastig wegens de lockdown, echter verder in het jaar zou dit voor veel zzp’ers een goede stap zijn. Daarnaast kan deze bijeenkomst nu online worden georganiseerd waarna de zzp’ers elkaar kunnen spreken in break-out rooms. Zij kunnen hier andere zzp’ers ontmoeten die zij nog niet kennen.

Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat zzp’ers die respons gaven wel degelijk geïnteresseerd zijn in samenwerking, veel zzp’ers doen dit ook al. Toch is er een groep die de behoefte heeft aan samenwerking maar hier nog geen concrete vormen van heeft. Netwerkbijeenkomsten online of fysiek zullen een goede eerste stap zijn in de richting. Veel zzp’ers geven ook aan dat zij de behoefte hebben aan dit soort bijeenkomsten want extra kennis is altijd bruikbaar.

Mede op basis van de conclusies van het onderzoek heeft er in maart 2022 een positieve kick off bijeenkomst voor zzp’ers in het Kasteel van Wijchen plaatsgevonden. Mede op basis hiervan zullen er in 2022 meerdere bijeenkomsten voor zzp’ers in Wijchen gaan plaatsvinden. In het verslag van de activiteiten 2022 zal hier meer aandacht aan worden besteed.

Samen Sterk Wijchen 2021/2022

Naar aanleiding van één van de HetWerkt!Cafés in 2021 is er de groep Samen Sterk Wijchen ontstaan, bestaande uit vijf personen. Na veel overleg en bezoeken buiten de gemeente Wijchen is het idee ontstaan om in Wijchen een Creatief Centrum te realiseren.

Diverse Wijchense instanties blijken geïnteresseerd te zijn in het realiseren van een Creatief Centrum in Wijchen.

Ze zijn geïnteresseerd in een opzet waarbij veel inwoners zich welkom voelen; mannen , vrouwen, oud en jong. Voor sommigen zal het voldoende zijn om met anderen bijeen te komen, louter voor de gezelligheid. Voor anderen biedt het Centrum gelegenheid om met een hobby aan de slag te gaan. Denk bijvoorbeeld aan houtbewerken, modelbouw, muziek maken, schilderen, cabaret, koken, schrijven en borduren. Een rijk pallet aan mogelijkheden.

Weer anderen zijn gericht op het vinden van betaalde activiteiten, maar missen nog specifieke vaardigheden om nu al werk te vinden. Dat kunnen technische vaardigheden zijn (zoals lassen) en ook algemene vaardigheden zoals omgaan met collega’s en het verwerven van een dagelijks ritme waarbij het (weer) normaal is om te werken. 

Bij de keuze van activiteiten richten we ons op de behoeften van de deelnemers. Het Centrum wordt zo opgezet dat die aansluiting gemakkelijk en flexibel gerealiseerd kan worden.

De groep Samen Sterk Wijchen is bereid de kar te trekken om Creatief Centrum Wijchen te realiseren.

In het verslag van de activiteiten 2022 zal hier meer aandacht aan worden besteed.

Overige activiteiten

In het verslag van de activiteiten 2022 zal hier meer aandacht aan worden besteed.

Algemeen

De bestuursleden/vrijwilligers van Stichting HW!W worden steeds vaker uitgenodigd  bij besprekingen die raakvlak hebben met werkzoekenden.

Wij denken dat dit uiteindelijk zal bijdragen tot verbetering van de positie van werkzoekenden uit de gemeente Wijchen.

Financiële verantwoording

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Het  achtste boekjaar is geëindigd op 31 december 2021.

In 2021 is door Stichting HetWerkt!Wijchen € 2.139,64 uitgegeven. Van de gemeente Wijchen is een waarderingssubsidie ontvangen van € 4.000,-. In 2021 heeft de Stichting van Vraag en Aanbod  geen bijdrage ontvangen, waarschijnlijk in 2022 wel weer. Verder is in 2021 € 0,53 rente op de spaarrekening ontvangen. Het per saldo, tot en met 31 december 2021 door Stichting HetWerkt!Wijchen niet uitgegeven bedrag, zal in 2022 en/of later worden uitgegeven aan activiteiten in overeenstemming met het doel van de Stichting.

Bekijk de Jaarrekening 2021 waarin opgenomen: