Stacks Image 2726

Like en volg ons op Facebook en LinkedIn!

    

Stacks Image 4791
Stacks Image 4794
Stacks Image 4797
Stacks Image 4800

ANBI-status

Stichting HetWerkt!Wijchen heeft de ANBI-status. Die afkorting staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat wil zeggen dat schenkingen aan onze organisatie aftrekbaar zijn van de belasting. Lees er meer over op: anbi.nl/belastingvoordeel.

ANBI gegevens

Naam: Stichting HetWerkt!Wijchen
RSIN-nummer:  8537.02.068
Postadres: Arendstraat 16, 6601 AW Wijchen

Doelstelling

Het doel van de stichting is het verbeteren van de positie op de arbeidsmarkt en het welzijn van alle werkzoekenden in de gemeente Wijchen.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door op basis van door werkzoekenden aangegeven behoeften activiteiten te organiseren.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen van beleidsplan

In de gemeente Wijchen zijn ruim 2.000 werkzoekenden, waaronder naast ww- en wwb- uitkeringsgerechtigden ook ZZP-ers, NUG-gers, Wajong-ers en gedeeltelijke WIA- uitkeringsgerechtigden.

Stichting HetWerkt!Wijchen heeft ten doel het verbeteren van de arbeidspositie en het welzijn van werkzoekenden in de gemeente Wijchen.

Bij het onderdeel Doel en aanpak is een analyse opgenomen van de enquête die in april 2014 onder de werkzoekenden van de gemeente Wijchen heeft plaatsgevonden. Het doel van de enquête was om informatie te krijgen over de werkzoekenden. Op basis van de uitkomsten van de enquête zullen door Stichting HetWerkt!Wijchen activiteiten worden georganiseerd. Uiteraard zullen hierin prioriteiten moeten worden gesteld. De prioriteiten zullen in de loop van de tijd door de werkzoekenden worden bepaald.

Lees het volledige beleidsplan

Bestuurders

Mevrouw P.M. Hendriks-de Bruijn, secretaris;
Mevrouw J. Toonen, penningmeester;
Mevrouw J. Broekman, coördinator vrijwilligers;
Voorzitter, vacature

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan besluiten een vrijwilligersvergoeding toe te kennen. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Er is geen sprake van personeel in dienst van de stichting. Er worden geen salarissen betaald.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

In januari 2014 heeft de formalisering van het initiatief plaatsgevonden en is Stichting HetWerkt!Wijchen opgericht.

In april 2014 is er een enquête gehouden onder werkzoekenden.
Voor de uitkomst hiervan zie het beleidsplan.

Vanaf juli 2014 vindt tweewekelijkse HetWerkt!Café plaats. Tijdens het HetWerkt!Café is er een gastspreker aanwezig die iets vertelt over actuele onderwerpen met betrekking tot werkzoekenden en is de mogelijkheid om te netwerken. Deze vinden plaats in het kasteel van Wijchen. Naast deze café's worden er ook trainingen en workshops gegeven.

In het voorjaar van 2016 heeft HetWerkt!Wijchen in samenwerking met Netwerk Groep 45+ en de gemeente Wijchen de eerste Vacaturemarkt georganiseerd. Dit was een groot succes en er werd over gedacht om hier een vervolg aan te geven. In het voorjaar 2017 is er voor een tweede Vacaturemarkt georganiseerd door HetWerkt!Wijchen. Nu in samenwerking met de gemeente Wijchen, het UWV en het Regionaal Werkbedrijf Rijk van Nijmegen. Op 14 maart 2018 heeft HetWerkt!Wijchen voor de derde keer een succesvolle Vacaturemarkt georganiseerd.

Er vinden gesprekken plaats met o.a. laaggeletterden (ROC), personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (MEER Welzijn) en anderstalige (ROC) werkzoekenden.

Er vinden gesprekken plaats met medewerkers van de gemeente Wijchen, fondsenwervers, trainers/coaches en verschillende organisaties.

Financiële verantwoording

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Inmiddels zitten we in ons zevende boekjaar, ons zesde boekjaar is geëindigd op 31 december 2019.

In 2019 is door Stichting HetWerkt!Wijchen € 3.118,11 uitgegeven en € 4.000,- subsidie van de gemeente Wijchen en € 0,48 rente op de spaarrekening ontvangen. Het per saldo, tot en met 31 december 2019 door Stichting HetWerk!Wijchen niet uitgegeven bedrag, zal in 2020 en/of later worden uitgegeven aan in eerdere jaren bedachte activiteiten.

In de statuten van de Stichting is opgenomen dat binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening wordt opgemaakt en onderzocht door een accountant.

Voor het boekjaar 2019 heeft het bestuur van de Stichting besloten, in afwijking van de statuten, om de jaarrekening niet door een accountant te laten onderzoeken. Het bestuur heeft dit besluit genomen omdat de financiële mutaties gering zijn, qua aantal en qua omvang. Daarnaast zijn er geen middelen aanwezig om een accountant opdracht tot controle te kunnen geven.

Bekijk de Jaarrekening 2019 waarin opgenomen: