Stacks Image 2726

Like en volg ons op Facebook en LinkedIn!

    

Stacks Image 4791
Stacks Image 4794
Stacks Image 4797
Stacks Image 4800

ANBI-status

Stichting HetWerkt!Wijchen heeft de ANBI-status. Die afkorting staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat wil zeggen dat schenkingen aan onze organisatie aftrekbaar zijn van de belasting. Lees er meer over op: anbi.nl/belastingvoordeel.

ANBI gegevens

Naam: Stichting HetWerkt!Wijchen
RSIN-nummer:  8537.02.068
Postadres: Arendstraat 16, 6601 AW  Wijchen

Doelstelling

Het doel van de Stichting is het verbeteren van de positie op de arbeidsmarkt en het welzijn van alle werkzoekenden in de gemeente Wijchen.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door op basis van door werkzoekenden aangegeven behoeften activiteiten te organiseren.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen van beleidsplan

In de gemeente Wijchen zijn eind september 2022 omstreeks 1.100 personen met een werkloosheids- of bijstandsuitkering. Daarnaast zijn er ook ZZP-ers met beperkt werk, NUG-gers, Wajong-ers en gedeeltelijke WIA- uitkeringsgerechtigden.

In 2023/2024 zal er door Stichting HetWerkt!Wijchen een enquête onder werkzoekenden worden georganiseerd. Op basis van de uitkomsten van deze enquête en de evaluatie van bestaande activiteiten zullen daarna de activiteiten worden bepaald.

Lees het volledige Beleidsplan 2019-2024.pdf

Bestuurders

Het bestuur van Stichting HetWerkt!Wijchen is per 31 december 2021 als volgt samengesteld:

Mevrouw P.M. Hendriks-de Bruijn, secretaris;
Mevrouw J. Toonen, penningmeester;
Mevrouw J. Broekman, coördinator vrijwilligers;
Voorzitter, vacature

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan besluiten een vrijwilligersvergoeding toe te kennen. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Er is geen sprake van personeel in dienst van de stichting. Er worden geen salarissen betaald.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Vanaf juli 2014 vindt het tweewekelijkse HetWerkt! Café plaats. Tijdens het HetWerkt! Café is er vaak een gastspreker aanwezig die iets vertelt over onderwerpen met betrekking tot werkzoekenden en is de mogelijkheid om te netwerken. Deze bijeenkomsten vinden plaats in het Kasteel van Wijchen.  Tijdens de renovatie van het Kasteel hebben er HetWerkt! Cafés plaatsgevonden bij Thuis bij Fien in Wijchen.

Activiteiten in 2022

Algemeen 

Door corona hebben in 2022 veel activiteiten van Stichting HW!W niet plaats kunnen vinden.

HetWerkt! Café

In 2022 hebben 12 (2021: 5/ 2020:5 /2019:16/ 2018:17/ 2017:18/ 2016:18/ 2015:20 en 2014:9) HetWerkt! Cafés plaatsgevonden. Het gemiddeld aantal bezoekers bedroeg in 2022:13 (2021:14 /2020:23/ 2019:20/ 2018:20/ 2017:19/ 2016:24/ 2015:24 / 2014:21).

HetWerkt! Café biedt plaats aan alle mensen uit de gemeente Wijchen die werkzoekend zijn om elkaar te ontmoeten, te motiveren, te stimuleren, ervaringen en kennis te delen, te netwerken of samen iets te ondernemen.

HetWerkt! Café start meestal met een spreker over een onderwerp van belang voor werkzoekenden. HetWerkt! Café vindt iedere twee weken plaats met uitzondering van de schoolvakanties.

Door corona hebben veel HetWerkt! Cafés in 2020, 2021 en 2022 niet plaats kunnen vinden en is het aantal bezoekers aan HetWerkt! Cafés verminderd. Het bestuur van HetWerkt!Wijchen streeft ernaar in 2024 het aantal bezoekers weer richting het oude niveau te hebben.

Vacaturemarkt

Dit initiatief is ontstaan in de gesprekken die in 2015 met de gemeente Wijchen en het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen regelmatig hebben plaatsgevonden.

In maart 2020 stond het 5-jarig jubileum van de vacaturemarkt gepland. Het zou plaatsvinden in het Huis van de Gemeente te Wijchen, maar moest door corona helaas worden afgelast. In september 2023 zal het 5-jarig jubileum van de Vacaturemarkt (onder de nieuwe naam Banenmarkt) alsnog plaatsvinden.

Bezoekersaantallen:

2016: 400
2017: 450
2018: 250
2019: 225
2020/2021/2022: door corona afgelast

HetWerkt! Uitvoeren 2020/2021

Ervaringen met WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en UWV.

Betreft ervaringen kenbaar gemaakt door werkzoekenden die hebben meegewerkt aan de Themaweek van 2019 en bezoekers aan HetWerkt! Café van februari 2020.

Conclusies van de ervaringen

Naar aanleiding van signalen van werkzoekenden over de hulp- en dienstverlening van UWV en WerkBedrijf Rijk van Nijmegen heeft Stichting HetWerkt!Wijchen themabijeenkomsten georganiseerd. Zowel de positieve punten als verbeterpunten zijn gebundeld in deze rapportage.

Vooropgesteld is vanuit de inventarisatie duidelijk geworden dat er grote verschillen zijn in hoe werkzoekenden de dienstverlening van deze instanties beleven. Een deel van de werkzoekenden is oprecht tevreden over de dienstverlening, het aanbod aan (online)trainingen en het persoonlijke contact met de werkcoach. Het andere deel is niet zo positief of zelfs ronduit negatief over vooral de onpersoonlijke benadering en bedreigingen. Door deze groep is een aantal kritische opmerkingen gemaakt.

Ieder gesprek valt of staat met het hebben van een goede klik tussen werkzoekende en werkcoach. Van beide partijen mag betrokkenheid, fatsoenlijke/respectvolle benadering en oprechtheid verwacht worden in het proces naar het vinden van een baan.

Op het moment dat er geen goede match is tussen werkzoekende en werkcoach kan de stress van de werkzoekende flink oplopen. De werkzoekende komt in een negatieve spiraal waardoor het vertrouwen in zichzelf en de hulpinstantie significant daalt. De kwaliteit van leven wordt daardoor sterk beïnvloed. Begrijpelijk is dat dit onwenselijk is en te allen tijde voorkomen dient te worden.

Gelukkig zijn er voor veel problemen ook oplossingen. Stichting HetWerkt!Wijchen denkt hier graag in mee.  Een aantal aanbevelingen die van belang zijn om de kwaliteit te verbeteren is:

  • Zet de cliënt centraal: Heb oog voor de cliënt, vertrouw de cliënt, neem de cliënt serieus, merk op waar de cliënt mee zit, gebruik begrijpelijke taal en neem de tijd voor gesprekken;
  • Evalueer: Voer onafhankelijke evaluatiegesprekken en doe iets met (geef een vervolg aan) de uitkomsten hiervan:
  • Open een ervaringsloket/huiskamer: creëer een ontmoetingsplek waar cliënten ervaringen kunnen delen, elkaar kunnen helpen en inspireren en waar workshops gegeven kunnen worden;
  • Ambassadeurs: Vind voormalig langdurig werkzoekenden ter inspiratie voor andere werkzoekenden.

De (ook nog verder uit te breiden) activiteiten van HetWerkt!Wijchen dragen zichtbaar bij aan een betere werkprofilering en positieve houding van werkzoekenden. Dit levert veel op voor de diverse instanties en zorgverleners.

Koepel Sociaal Domein Wijchen in 2020/2021

Stichting HetWerkt!Wijchen is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van Koepel Sociaal Domein Wijchen.

Uit overleggen met vertegenwoordigers van verschillende organisaties en partijen binnen het Sociaal Domein in de gemeente Wijchen is gebleken dat er een behoefte is tot meer samenwerking en verbinding. Tot de start van Koepel Sociaal Domein wordt de samenwerking binnen het Sociaal Domein ervaren als “los zand”, waarbij er af en toe wordt samengewerkt, maar niet iedereen weet van het bestaan of het werk van de andere partijen. Deze behoefte tot meer kennis van en aansluiting op elkaar leeft niet alleen onder de organisaties binnen het Sociaal Domein, maar ook onder de burgers, zodat zij weten waar zij moeten zijn voor hun hulpvraag.

Naast de behoefte tot meer samenwerking is de werkgroep Koepel Sociaal Domein ook van mening dat deze samenwerking kan leiden tot betere communicatie met het college van B&W en de gemeenteraad. Het werkt in het voordeel van zowel het college als de gemeenteraad wanneer binnen de Koepel Sociaal Domein beleid kan worden geanalyseerd, knelpunten kunnen worden besproken en oplossingen kunnen worden aangedragen. Daarmee krijgen college en raad een breed gedragen advies vanuit het Sociaal Domein. Daarnaast geeft het inwoners van de gemeente Wijchen en/of hun vertegenwoordigers de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op gemeentelijk beleid, wat de betrokkenheid van burgers bij de gemeentelijke politiek kan vergroten.

Behoeften van ZZP’ers uit Wijchen

Stichting HetWerkt!Wijchen is in 2020/21 actief betrokken bij een opdracht aan vier HAN studenten over een onderzoek naar de behoeften van ZZP’ers uit Wijchen.

Het onderzoek heeft o.a. duidelijk gemaakt dat ZZP’ers geïnteresseerd zijn in samenwerking. Veel ZZP’ers doen dit ook al. Toch is er een groep die de behoefte heeft aan samenwerking maar hier nog geen concrete vormen van heeft. Netwerkbijeenkomsten online of fysiek zullen een goede eerste stap kunnen zijn in de richting van de gewenste samenwerking. Veel ZZP’ers geven ook aan dat zij de behoefte hebben aan dit soort bijeenkomsten want extra kennis is altijd bruikbaar.

Mede op basis van de conclusies van het onderzoek heeft er in maart 2022 een positieve kick off bijeenkomst voor ZZP’ers in het Kasteel van Wijchen plaatsgevonden met helaas een beperkt aantal bezoekers. Mede op basis hiervan hebben er in 2022/23 meerdere bijeenkomsten voor ZZP’ers in Wijchen plaatsgevonden. Ook is er aandacht en onderzoek geweest naar de mogelijkheid voor het realiseren van een Huis van de Ondernemers Wijchen. In het verslag van de activiteiten 2023 zal hier meer aandacht aan worden besteed.

Er is door verschillende personen veel tijd besteed om tot een passend jaarprogramma voor ZZP’ers te komen en daarnaast om te kijken naar de haalbaarheid van de realisatie van het Huis van de Ondernemers Wijchen.

Helaas is het tot op heden niet gelukt om de gemeente Wijchen te overtuigen om hieraan financiële medewerking te verlenen. De gemeente Wijchen wil hieraan niet meewerken en hierbij de regie in eigen handen houden.

Samen Sterk Wijchen 2021/2022/2023

Naar aanleiding van één van de HetWerkt! Cafés in 2021 is er de groep Samen Sterk Wijchen ontstaan, bestaande uit vijf personen. Inmiddels is de groep anders samengesteld. Na veel overleg en bezoeken buiten de gemeente Wijchen is het idee ontstaan om in Wijchen een Creatief Centrum te realiseren.

Diverse Wijchense organisaties (ruim 20) zien het belang in het realiseren van een Creatief Centrum in Wijchen.

Ze zijn geïnteresseerd in een opzet waarbij veel inwoners (oud en jong) zich welkom voelen. Voor sommigen zal het voldoende zijn om met anderen bijeen te komen, louter voor de gezelligheid. Voor anderen biedt het Centrum gelegenheid om met een hobby aan de slag te gaan. Denk bijvoorbeeld aan hout-/glas-/metaal bewerken, modelbouw, muziek maken, schilderen, cabaret, koken, schrijven en borduren. Een rijk pallet aan mogelijkheden.

Weer anderen zijn gericht op het vinden van betaalde activiteiten, maar missen nog specifieke vaardigheden om nu al werk te vinden. Dat kunnen technische vaardigheden zijn (zoals lassen) en

en ook algemene vaardigheden zoals omgaan met collega’s en het verwerven van een dagelijks ritme waarbij het (weer) normaal is om te werken.

Bij de keuze van activiteiten richten we ons op de behoeften van de deelnemers. Het Centrum wordt zo opgezet dat die aansluiting gemakkelijk en flexibel gerealiseerd kan worden.

De groep Samen Sterk Wijchen is bereid de kar te trekken om Creatief Centrum Wijchen te realiseren.

Helaas is het ook bij dit initiatief tot op heden niet gelukt om de gemeente te overtuigen om hieraan (financiële) medewerking te verlenen.

In het verslag van de activiteiten 2023 zal hier meer aandacht aan worden besteed.

Algemeen

De bestuursleden/vrijwilligers van Stichting HW!W worden steeds vaker uitgenodigd  bij besprekingen die raakvlak hebben met werkzoekenden.

Wij denken dat dit uiteindelijk zal bijdragen tot verbetering van de positie van werkzoekenden uit de gemeente Wijchen.

Financiële verantwoording

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Het negende boekjaar is geëindigd op 31 december 2022.

In 2022 is door Stichting HetWerkt!Wijchen € 1.945,84 uitgegeven. Van de gemeente Wijchen is een waarderingssubsidie ontvangen van € 4.000,-. In 2022 heeft de Stichting van Vraag en Aanbod  geen bijdrage ontvangen, in 2023 wel weer. Het per saldo, tot en met 31 december 2022 door Stichting HetWerkt!Wijchen niet uitgegeven bedrag, zal in 2023 en/of later worden uitgegeven aan activiteiten in overeenstemming met het doel van Stichting HetWerkt!Wijchen.

Bekijk de Jaarrekening 2022 waarin opgenomen: